Regulamin Regulamin Regulamin

Regulamin

Regulamin Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG W SALONIE
MOOI STUDIO EWA MARIANIUK

 

§ 1. POSTANOWIENIA UMOWNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę – Ewę Marianiuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MOOI STUDIO Ewa Marianiuk, ul. Brylantowa 19, lok. 2, 52-214 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6131492917, REGON: 386816395, adres e-mail: mooi@mooistudio.pl, numer telefonu: +48 508 093 780, w ramach prowadzonego Salonu pod nazwą MOOI Studio – Makijaż Permanentny mieszczącego się, przy ul. Brylantowej 19, lok. 2, 52-214 Wrocław.
 2. Regulamin dostępny jest w formie stacjonarnej w Salonie, tj. MOOI Studio mieszczącego się, przy ul. Brylantowej 19, lok. 2, 52-214 Wrocław oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://mooistudio.pl.
 3. Salon świadczy swoje Usługi z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Salon świadczy swoje Usługi z poszanowaniem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełnia wszelkie obowiązujące wymogi sanitarne.
 5. Salon świadczy swoje Usługi poprzez wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania Usług.
 6. Przed przystąpieniem do wykonania Usługi Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści. Brak akceptacji postanowień Regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z Usługi.
 7. W przypadku Klienta będącego Osobą niepełnoletnią treść Regulaminu przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu akceptuje jego rodzic (opiekun prawny), który stawi się z nim w Salonie na wykonanie Zabiegu.
 8. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do postanowień Regulaminu od momentu wyrażenia świadomej zgody na wykonanie Zabiegu, przez cały czas trwania Usługi, a także po jej zakończeniu.
 9. Niniejszy Regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie Usług świadczonych w siedzibie stacjonarnej Salonu.

 

§ 2. DEFINICJE

 1. Definicje
  1. Cennik– aktualny Cennik Usług znajdujący się w ofercie MOOI STUDIO Ewa Marianiuk, wyrażony w złotych polskich, kwoty podane w cenniku są kwotami brutto, Cennik dostępny jest stacjonarnie w Salonie mieszczącym się przy Brylantowej 19, lok. 2, 52-214 Wrocław oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://mooistudio.pl/;
  2. Dokumentacja – dokumentacja zabiegowa, którą Klient z pomocą Pracownika Salonu wypełnia przed każdym Zabiegiem, niezbędna do oceny czy Klient może zostać poddany danemu Zabiegowi, czy nie wystąpiły jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania Zabiegu, czy też nie nastąpią reakcje alergiczne, Klient jest zobligowany wypełnić Dokumentację zgodnie ze stanem faktycznym i swoją najlepszą wiedzą;
  3. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup/rezerwację Usługi;
  4. Dziecko/Osoba niepełnoletniaKlient Salonu, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 18 lat
   i korzysta z Usług Salonu za zgodą rodzica (opiekuna prawnego);
  5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług znajdujących się w ofercie MOOI STUDIO Ewa Marianiuk;
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Pracownik/Pracownik Salonu – osoba, która wykonuje Zabieg oraz dysponuje wiedzą, doświadczeniem i stosownymi uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania Zabiegu;
  8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  9. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez w MOOI STUDIO Ewa Marianiuk;
  10. Salon – miejsce, w którym Usługodawca wykonuje Zabiegi i świadczy swoje Usługi na rzecz Klienta, a także prowadzi sprzedaż detaliczną wyrobów kosmetycznych, w niniejszym Regulaminie określenie Salon oznacza MOOI Studio Ewa Marianiuk, mieszczącą się, przy ul. Brylantowej 19, lok. 2, 52-214 Wrocław;
  11. Firma – działalność gospodarcza prowadzona przez Panią Ewę Marianiuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MOOI STUDIO Ewa Marianiuk, ul. Brylantowa 19, lok. 2, 52-214 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6131492917, REGON: 386816395, adres e-mail: mooi@mooistudio.pl, numer telefonu: +48 508093780, w ramach prowadzonego Salonu pod nazwą MOOI STUDIO mieszczącego się, przy ul. Brylantowej 19, lok. 2, 52-214 Wrocław;
  12. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, a w szczególności oznacza makijaż permanentny brwi i ust, odświeżenia makijażu permanentnego brwi i ust, powiększanie ust, zabieg medycyny estetycznej, zabieg kosmetyczny lub kosmetologiczny oraz wszelkie inne usługi wykonywane przez Pracowników MOOI Studio Ewa Marianiuk którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem i stosownymi uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania Zabiegu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu;
  13. Umowa– umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą, zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie Usług ma miejsce po podjęciu decyzji przez Klienta o skorzystaniu z Usług Salonukosmetycznego MOOI Studio Ewa Marianiuk i dokonaniu rezerwacji terminu na określony Zabieg oraz potwierdzeniu rezerwacji przez Salon, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu;
  14. Usługodawca – działalność gospodarcza prowadzona przez Panią Ewę Marianiuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MOOI STUDIO Ewa Marianiuk, ul. Brylantowa 19, lok. 2, 52-214 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6131492917, REGON: 386816395,adres e-mail: mooi@mooistudio.pl, numer telefonu: +48 508093780, w ramach prowadzonego Salonu pod nazwą MOOI STUDIO mieszczącego się, przy ul. Brylantowej 19, lok. 2, 52-214 Wrocław.

 

§ 3. GODZINY OTWARCIA SALONU

 1. Salon kosmetyczny MOOI STUDIO Ewa Marianiuk jest otwarty w następujących godzinach:

Poniedziałek: 10:00-19:00
Wtorek 10:00-19:00
Środa 10:00-19:00
Czwartek 10:00-19:00
Piątek 10:00-19:00
Sobota – nieczynne
Niedziela – nieczynne 

 1. W dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy Salon jest nieczynny.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Salonu. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie gabinetu, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Wszelkie zmiany godzin otwarcia Salonu, będą odbywać się z poszanowaniem dotychczasowych terminów rezerwacji Zabiegów.

 

§ 4. KLIENCI

 1. Klientem Salonu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klientem Salonu może być także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, jednak wyłącznie za wyraźną, pisemną zgodą obojga rodziców (opiekunów prawnych). W niniejszym wypadku Salon zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania niektórych Zabiegów z uwagi na kwestie zdrowotne i możliwość ich wykonaniawyłącznie na rzecz Klientów pełnoletnich, o czym niezwłocznie poinformuje
 3. Osoba niepełnoletnia stawia się na umówiony Zabieg wraz z choć jednym z rodziców (opiekunem prawnym), przy czym w tym wypadku musi dostarczyć Pracownikowi Salonu, który będzie wykonywać Zabieg pisemną zgodę nieobecnego rodzica (opiekuna prawnego).
 4. Pracownik Salonu, który będzie wykonywać Zabieg jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody drugiego rodzica (opiekuna prawnego) oraz do odmowy wykonania Zabiegu, w przypadku braku przedstawienia pisemnej zgody lub odmowy jej wyrażenia przez drugiego rodzica (opiekuna prawnego).
 5. Klient Salonu zobowiązany jest przed Zabiegiem do:
  1. podania prawdziwych danych osobowych, a w szczególności imienia i nazwiska, wieku oraz aktualnego numeru telefonu;
  2. podania prawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia (jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego Zabiegu) oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji;
  3. podania informacji w zakresie ewentualnych alergenów, substancji i leków uczulających;
  4. podania informacji w zakresie zażywanych na stałe leków;
  5. poinformowania Pracownika Salonu o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą mieć negatywny wpływ na przebieg Zabiegu, w tym celu Klient wypełnia stosowną Dokumentację zabiegową przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu;
  6. natychmiastowego powiadomienia Pracownika Salonu o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.
 6. Klient Salonu zobowiązany jest na zarezerwowany Zabieg stawić się punktualnie.
 7. Każdy Klient przed wykonaniem Zabiegu jest informowany o: przebiegu Zabiegu, przeciwwskazaniach związanych z Zabiegiem, ewentualnych skutkach ubocznych i powikłaniach, nazwie sprzętu, który będzie wykorzystany do przeprowadzenia Zabiegu oraz preparatach, które zostaną użyte do wykonania Mając na uwadze powyższe, Klient w pełni świadomie wyraża zgodę na przeprowadzenie Zabiegu, zdając sobie sprawę z ewentualnych niepożądanych efektów, które mogą wystąpić.
 8. Każdy Klient po wykonanym Zabiegu otrzymuje od Pracownika Salonu:
  1. Wytyczne i zalecenia po zabiegowe w formie papierowej, ustnej lub elektronicznej (na życzenie klienta);
  2. Pełną informację, co do przeprowadzonego Zabiegu wraz z użytymi preparatami, na życzenie Klienta w formie papierowej;
  3. Na życzenie Klienta, zdjęcie wykonane przed Zabiegiem i bezpośrednio po Zabiegu, zdjęcie jest przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej na podany adres e-mail Klienta.
 9. Na umówione Zabiegi Klient zgłasza się osobiście, bez osób towarzyszących, dzieci, zwierząt.
 10. Klient jest zobowiązany przed Zabiegiem do zdjęcia wszelkiej biżuterii, z tych partii ciała, które będą poddawane Zabiegowi, a w przypadku Zabiegu na całym ciele, do zdjęcia przed Zabiegiem wszelkiej biżuterii. Za zdjętą i pozostawioną na terenie Salonu biżuterię odpowiada Klient.
 11. Klient przed przystąpieniem do Zabiegu wyraża zgodę na wykonanie fotografii przed Zabiegiem oraz po Zdjęcia mają na celu zobrazować stan wyjściowy skóry, ust, brwi. Wykonane fotografie będą wykorzystywane wyłącznie do celów oceny postępów danego Zabiegu oraz do oceny zasadności roszczeń w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta. Zdjęcia te będą przechowywane w Dokumentacji zabiegowej Klienta.
 12. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na zamieszczenie niniejszych zdjęć na stronie internetowej Salonuhttps://mooistudio.pl/, a także na portalach społecznościowych Salonu.
 13. Klient przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu, a po wypełnieniu Dokumentacji i wykonaniu wywiadu medycznego przez Pracownika Salonu oświadcza, że:
  1. znana jest mu celowość Zabiegu;
  2. został poinformowany o ewentualnych skutkach ubocznych i w pełni rozumie możliwość wystąpienia powikłań;
  3. został poinformowany o charakterystyce Zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności;
  4. jest świadomy tego, że rezultat Zabiegu jest uzależniony od dochowania należytej staranności po stronie Pracownika Salonu, ale także od indywidualnych czynników, a także uwarunkowań zdrowotnych Klienta, niniejsze może prowadzić do sytuacji, gdzie stosując tą samą procedurę i ten sam preparat efekt końcowy Klientów może różnić się od siebie;
  5. przed przystąpieniem do korzystania z Usług uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do Zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia Zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie lub zdrowie, komfort psychiczny lub fizyczny;
  6. nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia piersią, nie zażywa leków, nie zażywa innych substancji ani nie posiada przeciwwskazań, które są przeciwwskazaniem do Zabiegu;
  7. dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego Zabiegu z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych;
  8. wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania Zabiegu lub nawet odstąpienie od niego w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.
 14. W przypadku, jeśli Zabieg jest wykonywany w seriach, w znacznym odstępie czasu Klient jest zobowiązany przed rozpoczęciem każdej kolejnej serii Zabiegów, potwierdzić, iż jego sytuacja zdrowotna nie uległa zmianie i wciąż nie występują jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonywania Zabiegu.
 15. W przypadku jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia Klienta, Klient jest zobligowany do poinformowania o nich Pracownika Salonu przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu.
 16. Bezpośrednio przed wizytą Klient może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości. W związku z tym Klient jest zobowiązany posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem.

 

§ 5. PRACOWNICY

 1. Wszyscy Pracownicy Salonu zostali stosownie przeszkoleni do wykonywania obowiązków na powierzonym stanowisku pracy oraz dysponują wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania Zabiegów.
 2. Pracownicy wykonują swoją pracę z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów, a także zasad etyki zawodowej.
 3. Każdy Pracownik Salonu posiada wyposażone stanowisko pracy stosownie do powierzonych obowiązków.
 4. Pracownicy Salonu odmawiają wykonania Zabiegu, w przypadku, gdy:
  1. występują przeciwwskazania do wykonania Zabiegu;
  2. przewidywany czas zakończenia Zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia Salonu;
  3. Klient lub jego rodzic (opiekun prawny) zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za nieodpowiedni lub wulgarny zarówno w stosunku do Pracowników, jak i obecnych w Salonie innych Klientów;
  4. Klient spóźni się na planowany Zabieg powyżej 15 minut od czasu jego planowanego rozpoczęcia;
  5. Klient lub jego rodzic (opiekun prawny) poda nieprawdziwe dane osobowe;
  6. Klient poda nieprawdziwe informacje w zakresie swojego wieku;
  7. Rodzic (opiekun prawny) poda nieprawdziwe informacje w zakresie wieku Dziecka;
  8. Klient nie będzie posiadał zgody obojga rodziców (opiekunów prawnych) na wykonanie Zabiegu (dotyczy wyłącznie Osób niepełnoletnich);
  9. Klient nie przyjdzie na umówiony Zabieg choć z jednym z obojga rodziców (opiekunów prawnych dotyczy wyłącznie Osób niepełnoletnich);
  10. Klient lub jego rodzic (opiekun prawny) odmówi wypełnienia i podpisania Dokumentacji;
  11. Klient lub jego rodzic (opiekun prawny) odmówi podpisania zgody na wykonanie Zabiegu;
  12. Klient lub jego rodzic (opiekun prawny) znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych;
  13. Klient lub jego rodzic (opiekun prawny) jest chory, osłabiony, przeziębiony lub jego stan zdrowia wskazuje na infekcję;
  14. Pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia
 5. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik Salonu:
  1. Przeprowadza wywiad medyczny z Klientem (wypełnia ankietę, kartę klienta, odbiera zgodę na Zabieg, uprzedza Klienta o przeciwwskazaniach związanych z Zabiegiem, informuje o ewentualnych skutkach ubocznych i powikłaniach, przedstawia sprzęt i preparaty które zostaną użyte do wykonania Zabiegu);
  2. Pomaga w wypełnieniu przez Klienta Dokumentacji zabiegowej;
  3. Upewnia się, iż nie wystąpiły jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do wykonania Zabiegu;
  4. Odbiera od Klienta zgodę na wykorzystanie wizerunku;
  5. Odbiera od Klienta dobrowolną zgodę na wykorzystanie wizerunku wraz z wypowiedzią (materiał audio i wideo) w ramach nagrywania materiałów podczas wykonywania Zabiegu na profile społecznościowe Salonu;
  6. Wykonuje zdjęcie do dokumentacji medycznej tzw. zdjęcie „przed” i „po” wykonaniu Zabiegu;
  7. Wykonuje próbę zabiegową (np. alergiczną);
  8. Informuje Klienta, że rezultat Zabiegu jest uzależniony od dochowania należytej staranności po stronie Pracownika Salonu, ale także od indywidualnych czynników, a także uwarunkowań zdrowotnych Klienta, niniejsze może prowadzić do sytuacji, gdzie stosując tą samą procedurę i ten sam preparat efekt końcowy Klientów może różnić się od siebie.
 6. Po wykonaniu Zabiegu Pracownik Salonu przekazuje Klientowi:
  1. Wytyczne i zalecenia po zabiegowe w formie papierowej;
  2. Pełną informację, co do przeprowadzonego Zabiegu wraz z użytymi preparatami, na życzenie Klienta w formie papierowej;
  3. Na życzenie Klienta, zdjęcie wykonane przed Zabiegiem i bezpośrednio po Zabiegu, zdjęcie jest przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej na podany adres e-mail Klienta;
  4. Po przeprowadzaniu zabiegu pracownik zaleci także Klientowi preparaty do pielęgnacji domowej, celem zwiększenia lub wydłużenia efektów zabiegu.

 

§ 6. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Salon kosmetyczny świadczy Usługi w zakresie: kosmetologii, kosmetyki, makijażu permanentnego brwi i ust, odświeżenia makijażu permanentnego brwi i ust, powiększenia ust, zabiegów medycyny estetycznej, laserowego usuwania makijażu permanentnego brwi, kresek na powiekach oraz ust.
 2. Szczegółowy zakres Usług Salonu znajduje się w Cenniku dostępnym w Salonie, na stronie internetowej Salonu: https://mooistudio.pl/, oraz w systemie rezerwacji BOOKSY.
 3. Oferta zabiegowa Salonu może w każdej chwili ulec modyfikacji, przy czym nie dotyczy to wcześniej opłaconych Zabiegów. Do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian oferty zabiegowej Salonu, obowiązują postanowienia dotychczasowej oferty obowiązujące w chwili zawierania tych Umów.
 4. Salon kosmetyczny MOOI STUDIO Ewa Marianiuk oferuje możliwość zakupu voucherów upominkowych i pakietów zabiegowych.
 5. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 6. Klient przed dokonaniem rezerwacji Usługi jest informowany, o najbliższym możliwym terminie realizacji Usługi.

 

§ 7. REZERWACJA TERMINÓW 

 1. Salon prowadzi rezerwację swoich Usług: stacjonarnie w Salonie, telefonicznie, przez stronę internetową: https://mooistudio.pl/, a także serwis internetowy https://booksy.com/pl-pl/77750_mooi-studio-ewa-marianiuk-makijaz-permanentny_salon-kosmetyczny_13750_wroclaw, a także w wiadomościach kierowanych za pośrednictwem profilów społecznościowych Salonu.
 2. Rezerwacji terminu wykonania Zabiegu w Salonie Klient można dokonać w następujący sposób:
  1. osobiście w Salonie mieszczącym się przy ul. Brylantowej 19, lok. 2, 52-214 Wrocław w godzinach pracy Salonu;
  2. telefonicznie pod numerem telefonu:+48 508 093 780;
  3. całodobowo, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem booksy.com pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/77750_mooi-studio-ewa-marianiuk-makijaz-permanentny_salon-kosmetyczny_13750_wroclaw;
  4. w godzinach pracySalonu za pośrednictwem e-mail, w wiadomości prywatnej za pośrednictwem mediów społecznościowych (Instagram, Facebook) na profilu: https://www.instagram.com/ewamarianiuk_mooistudio/ oraz https://www.facebook.com/mooistudiopmu/
 3. W razie nieodebrania telefonów przeznaczonych do rezerwacji Usług, Pracownik Salonu dokłada wszelkich starań, aby oddzwonić do Klientów w pierwszym możliwym terminie.
 4. Salon potwierdza zarezerwowane wizyty w następujący sposób:
  1. w przypadku dokonania rezerwacji w sposób określony w ust. 2 a) powyżej, Klient otrzymuje potwierdzenie zarezerwowanej wizyty na miejscu w Salonie, tuż po znalezieniu pierwszego możliwego terminu na wybrany Zabieg;
  2. w przypadku dokonania rezerwacji w sposób określony w ust. 2 b) powyżej Klient otrzymuje potwierdzenie zarezerwowanej wizyty podczas rozmowy telefonicznej, tuż po znalezieniu pierwszego możliwego terminu na wybrany Zabieg;
  3. w przypadku dokonania rezerwacji w sposób określony w ust. 2 c) powyżej Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu rezerwacji – za pośrednictwem systemu lub wiadomości sms/ e-mail;
  4. w przypadku dokonania rezerwacji w sposób określony w ust. 2 d) powyżej Klient może automatycznie zostać pokierowany do zapisu poprzez booksy.com gdzie samodzielnie dokonuje rezerwacji Usługi.
 5. W przypadku braku potwierdzenia wizyty w czasie zgodnym z punktem poprzednim, termin wizyty Klienta może zostać odwołany jako niepotwierdzony i może zostać zajęty przez inną osobę. Salon informuje Klienta o odwołaniu terminu wizyty poprzez przesłanie wiadomości sms lub wiadomości e-mail.
 6. Dokonanie rezerwacji w Salonie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Do rezerwacji oraz zawarcia Umowy pomiędzy Salonem a Klientem dochodzi z momentem potwierdzenia rezerwacji przez Salon (automatycznie lub manualnie) a także z momentem potwierdzenia za pomocą systemu Booksy.

 

§ 8. SPÓŹNIENIA

 1. Klient Salonu zobowiązany jest na zarezerwowany Zabieg stawić się co najmniej na 10 minut przed jego rozpoczęciem, w celu uzupełnienia stosownej Dokumentacji zabiegowej, pozostawienia okrycia wierzchniego w miejscu wyznaczonym oraz przygotowania się do Zabiegu.
 2. O ewentualnym spóźnieniu Klient jest zobowiązany poinformować Salon niezwłocznie, w pierwszy momencie, w którym Klient zorientuje się, że nie uda mu się pojawić w Salonie Pracownik Salonu w sposób indywidualny podchodzi do każdego przypadku spóźnienia Klienta i mając na względzie możliwości organizacyjne, a także czasowe Salonu wskazuje, czy zrealizowanie całości Zabiegu w ramach zarezerwowanego terminu będzie możliwe.
 3. W przypadku, gdy Zabieg nie będzie mógł zostać zrealizowany w całości Pracownik Salonu informuje o tym Klienta, pozostawiając mu wybór przełożenia terminu Zabiegu na inny wolny w grafiku termin lub zrealizowania Zabiegu w niepełnym wymiarze.
 4. Zabieg w niepełnym wymiarze może zostać wykonany, za wyraźną zgodą Klienta, który zaakceptuje fakt, że poszczególne etapy Zabiegu ulegną skróceniu, a sam Zabieg zostanie wykonany w niepełnym wymiarze. Poszczególne etapy wykonania Zabiegu zostaną skrócone według uznania Pracownika Salonu, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg, Klient uiszcza cenę w pełnej wysokości.
 5. W przypadku braku poinformowania Salonu o spóźnieniu przez Klienta, Salon zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu wykonywania Zabiegu, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do odmowy wykonania
 6. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, Zabieg zostanie wykonany w pełnym wymiarze, a żaden z etapów nie zostanie skrócony.

 

§ 9. ODWOŁANIE TERMINU

 1. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu do 48 godzin przed jego zaplanowanym rozpoczęciem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu w terminie krótszym niż w ust. 1 powyżej z przyczyn niezależnych od Salonu, np. z uwagi na nagłą chorobę Pracownika. Ponadto w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, przerwy w dostawie prądu i wody, wystąpienia pożaru, a także z powodu innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 3. Klient zobowiązany jest do odwołania terminu Zabiegu z należytym wyprzedzeniem, nie później niż 48 godziny przed jego zaplanowanym rozpoczęciem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 4. W celu odwołania wizyty należy się skontaktować telefonicznie z Salonem pod numerem telefonu: +48 508 093 780, za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego BOOKSY lub za pośrednictwem mediów społecznościowych Facebook: https://www.facebook.com/mooistudiopmu/ Instagram: https://www.instagram.com/ewamarianiuk_mooistudio/.
 5. Wizyta zostaje uznana za odwołaną, jeśli Klient otrzyma stosowne potwierdzenie telefoniczne podczas rozmowy telefonicznej z Pracownikiem Salonu, za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego BOOKSY lub za pośrednictwem mediów społecznościowych Facebook: https://www.facebook.com/mooistudiopmu/ Instagram: https://www.instagram.com/ewamarianiuk_mooistudio/.
 6. Jeśli Salon nie otrzyma informacji o odwołaniu bądź zmianie terminu wizyty w terminie 48 godzin przed zaplanowanym rozpoczęciem Zabiegu, termin wizyty uznaje się za zrealizowany. W przypadku wykupienia przez Klienta Zabiegów w ramach pakietu w sytuacji rozpoczęcia wykonywania serii, Zabieg wykupiony w pakiecie zostaje uznany jako wykonany.
 7. W przypadku choroby bądź innego wypadku losowego, Salon dopuszcza możliwość jednorazowego anulowania wizyty bez żadnych dodatkowych konsekwencji, w tym wypadku Pracownik Salonu zaproponuje Klientowi inny termin wykonania Zabiegu.

 

§ 10. ZADATEK

 1. W przypadku rezerwacji wizyt na poniższe Zabiegi, Klient jest zobligowany do zapłaty zadatku w kwocie 200 zł.:
  1. makijaż permanentny brwi i ust,
  2. odświeżenie makijażu permanentnego brwi i ust,
  3. powiększanie ust
 2. Zadatek należy uregulować przelewem na konto bankowe MOOI Studio Ewa Marianiuk ING Bank Śląski 17 1050 1575 1000 0092 7912 8855 bądź blikiem na numer telefonu: +48 508 093 780. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, termin realizacji i nr telefonu Klienta.
 3. Na uregulowanie zadatku Klient ma 48 h od momentu zapisu. Jeśli tego nie zrobi rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 4. Odwołanie przez Klienta wizyty w terminie krótszym niż 48 h przed Zabiegiem (wizyta zarezerwowana i poprzedzona wpłatą zadatku) lub brak stawiennictwa na umówionym terminie wizyty oznacza przepadający zadatek.
 5. W razie terminowej realizacji wizyty i wykonania Zabiegu zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczonej Usługi.
 6. Rezerwując termin należy upewnić się, że nie ma przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
 7. Przeciwwskazania do Zabiegu Klient może otrzymać telefonicznie bądź w Salonie.
 8. Wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu i brak przeciwwskazań do danego Zabiegu.
 9. Pierwszeństwo w ustaleniu terminu wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
 10. W przypadku nie pojawienia się przez Klienta na terminie wizyty bez uprzedniego kontaktu z Salonem, tym samym nie odwołania wizyty na zasadach wskazanych w § 9. ust. 6 lub ust. 7 powyżej, przy rezerwacji kolejnej wizyty Klient ma obowiązek wpłacić tytułem zadatku za realizację Usługi, kwotę stanowiącą 50% ceny brutto Zabiegu, w celu potwierdzenia terminu.

 

§ 11. CENNIK

 1. Za wykonane Usługi obowiązują ceny według Cennika dostępnego w Salonie, na stronie internetowej Salonu https://mooistudio.pl/, a także w serwisie internetowym https://booksy.com/pl-pl/77750_mooi-studio-ewa-marianiuk-makijaz-permanentny_salon-kosmetyczny_13750_wroclaw.
 2. Zabiegi specjalne są wyceniane w sposób indywidualny. O cenie takich Zabiegów Klient jest informowany przed rezerwacją terminu.
 3. O całkowitej cenie Usługi Klient jest informowany przed Zabiegiem.
 4. Ceny zawarte w Cenniku dostępnym stacjonarnie w Salonie, na stronie internetowej Salonu https://mooistudio.pl/, a także w serwisie internetowym https://booksy.com/pl-pl/77750_mooi-studio-ewa-marianiuk-makijaz-permanentny_salon-kosmetyczny_13750_wroclaw mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to wcześniej opłaconych Zabiegów. Do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Cennika, obowiązują postanowienia Cennikaobowiązujące w chwili zawierania tych Umów.
 5. Salon może ustanawiać rabaty i promocje na wszystkie Usługi objęte swoim Cennikiem, informacje o aktualnych rabatach i promocjach będą umieszczane w mediach społecznościowych Salonu Facebook: https://www.facebook.com/mooistudiopmu/ Instagram: https://www.instagram.com/ewamarianiuk_mooistudio/, a także na stronie internetowej Salonu: https://mooistudio.pl/.
 6. Ustanowione rabaty i promocje nie łączą się, Klient może skorzystać równocześnie w ramach jednego Zabiegu z jednego rabatu lub promocji, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w treści komunikatu promocyjnego.
 7. Czas trwania rabatów i promocji oraz rodzaj Zabiegów objętych promocją w danym okresie, określany jest przez Salon. Powyższe informacje podane są każdorazowo w treści komunikatu o aktualnej promocji Salonu.
 8. W przypadku braku określenia okresu promocji, trwa ona do odwołania.
 9. Klienci, którzy dokonali zakupu Usługi, przed terminem ustanowienia rabatu lub promocji, nie mogą domagać się zwrotu w ten sposób uiszczonej nadwyżki. W tej sytuacji Klientom w stosunku do Salonu nie przysługują żadne roszczenia.
 10. Salon prowadzi sprzedaż voucherów podarunkowych.
 11. Wykupione vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 12. Salon kosmetyczny MOOI STUDIO Ewa Marianiuk dopuszcza możliwość zamiany wykupionych voucherów na Zabiegi na inne Zabiegi z oferty, z zastrzeżeniem, iż podczas zamiany brane pod uwagę są ceny pojedynczych Zabiegów obowiązujące wówczas w Cenniku. Przy zamianie wykupionych voucherem Zabiegów na Zabiegidroższe Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w cenie, natomiast w przypadku zamiany na zabiegi tańsze, Salonnie zwraca różnicy w cenie.
 13. Zabiegi zakupione w pakiecie są ważne przez okres 12 miesięcy od zakupu, pozostałe, w tym vouchery podarunkowe również przez okres 12 miesięcy. Termin ten jest liczony od dnia, w którym pakiet/voucher został zakupiony.

 

§ 12. PŁATNOŚĆ

 1. Klient jest obowiązany do uiszczenia zapłaty za wykonany Zabieg.
 2. Ceny podane w Cenniku Salonu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 3. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za rezerwację terminu Zabiegu:
  1. płatność gotówką, blikiem na numer telefonu: +48 508 093 780 lub kartą płatniczą przed wykonaniem Zabiegustacjonarnie w Salonie;
  2. płatność przelewem na numer rachunku bankowego Salonu MOOI Studio Ewa Marianiuk ING Bank Śląski 17 1050 1575 1000 0092 7912 8855 W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, numer telefonu;
  3. płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro;
  4. płatność za pośrednictwem portalu booksy.com, profil: https://booksy.com/pl-pl/77750_mooi-studio-ewa-marianiuk-makijaz-permanentny_salon-kosmetyczny_13750_wroclaw.
 4. Wyboru sposobu płatności dokonuje Klient podczas rezerwacji terminu Zabiegu.
 5. W przypadku płatności przelewem za Usługę Klient jest zobowiązany przelać należną kwotę w dniu, w którym Salonświadczył Usługę.

 

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia dokonane w sprzęcie i wyposażeniu Salonu.
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za Dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.
 3. Za uszkodzenia spowodowane przez Osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice (opiekunowie prawni).
 4. Rodzic (opiekun prawny) zapisując Osobę niepełnoletnią na Zabieg ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za informacje przekazane Pracownikowi Salonu, co do jej stanu zdrowia, alergenów i ewentualnych przeciwwskazań zabiegowych.
 5. Zamierzone i świadome działania Klienta, mające na celu wprowadzenie Pracownika Salonu w błąd w celu wykonania Zabiegu, pomimo wystąpienia znanych wyłącznie Klientowi przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności wypełnienie Dokumentacji zabiegowej z pominięciem istotnych faktów w zakresie stanu zdrowia Klienta, nie wskazanie wszystkich znanych Klientowi alergenów, a także ukrywanie przeciwwskazań zdrowotnych do Zabiegu przez Klienta, skutkuje ograniczeniem odpowiedzialności Salonu kosmetycznego MOOI Studio Ewa Marianiuk za w pełni prawidłowo wykonaną Usługę.
 6. Zamierzone i świadome działania Klienta, który nie stosuje się do zaleceń Pracownika Salonu po wykonaniu Zabiegu, skutkuje ograniczeniem odpowiedzialności Salonu kosmetycznego MOOI Studio Ewa Marianiuk za w pełni prawidłowo wykonaną Usługę.
 7. Przystępując do wykonania Zabiegu Klient jest świadomy tego, że rezultat Zabiegu jest uzależniony od dochowania należytej staranności po stronie Pracownika Salonu, ale także od indywidualnych czynników, a także uwarunkowań zdrowotnych Klienta, niniejsze może prowadzić do sytuacji, gdzie stosując tą samą procedurę i ten sam preparat efekt końcowy Klientów może różnić się od siebie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Salon niezwłocznie podejmuje stosowne starania o to, aby końcowy efekt Klienta był dla niego satysfakcjonujący.

 

§ 14. HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient ma bezpośredni kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane po każdym Zabiegu.
 3. Usługi są wykonywane z użyciem materiałów jednorazowego użytku, w przypadku sprzętu zabiegowego wielokrotnego użytku jest on każdorazowo dezynfekowany z zachowaniem najwyższych standardów oraz specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do dezynfekcji.
 4. Wszyscy Pracownicy Salonu wykonują cyklicznie badania zdrowotne, w celu wyeliminowania potencjalnego niebezpieczeństwa zarażenia Klientów m. in. chorobami, infekcjami, które mogłyby spowodować uszczerbek na zdrowiu Klienta.
 5. Salon do wykonywania zabiegów wykorzystywane są materiały jednorazowego użytku (kartridże, filtry). W przypadku nielicznych narzędzi wielokrotnego użytku Salon wykorzystuje do sterylizacji własną myjkę ciśnieniową.
 6. Salon pracuje wyłącznie na oryginalnych produktach i preparatach dedykowanych do oferowanych zabiegów kosmetologicznych, a także oryginalnych, certyfikowanych preparatach dedykowanych do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

 

§ 15. REKLAMACJA

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Zabiegu.
 2. Reklamacje należy kierować na adres: MOOI STUDIO Ewa Marianiuk, ul. Brylantowa 19, lok. 2, 52-214 Wrocław lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: mooi@mooistudio.pl lub w formie pisemnej składając ją osobiście w Salonie.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Klienta,
  2. rodzaj oraz datę i godzinę wykonania Zabiegu stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. dowód opłacenia Zabiegu w dowolnej formie,
  4. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  5. opis nieprawidłowości podczas wykonania Zabiegu lub jego efektów,
  6. datę powstania niepożądanych efektów Zabiegu,
  7. zdjęcie przedstawiające niepożądane efekty Zabiegu.
 4. Salon obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni.
 5. W przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji i uznania jej za zasadną, Salon może zaproponować:
  1. zwrot całości lub części ceny uiszczonej przez Klienta za wykonany Zabieg, w tym wypadku Klient powinien przedstawić dowód uiszczenia opłaty za Zabieg;
  2. darmową korektę wykonanej Usługi, przy czym termin wykonania korekty jest uzależniony od grafiku Salonu, a także dostępności terminów;
  3. darmowy voucher na wybrany Zabieg w Salonie.
 6. W przypadku negatywnego rozpoznania reklamacji i uznania jej za bezzasadną, Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 7. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę. Ma prawo do złożenia reklamacji.
 8. W zależności od woli Klienta, Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie: mailowej lub pisemnej na adres podany w treści reklamacji.
 9. Przy składaniu reklamacji konieczne jest okazanie dowodu zakupu usługi/towaru w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą).
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego.  W przypadku braku zgody Klienta na podpisanie protokołu reklamacyjnego, Pracownik Salonu sporządzi odpowiednią notatkę na protokole reklamacyjnym.

 

§ 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Klienta.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej Umowy (np. umowa na wykonanie Zabiegu) lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy (odpowiedzi na zapytania Klientów, udzielanie informacji Klientom) oraz ewentualnie obrona, dochodzenie lub ustalenie roszczeń związanych z zawieranymi Umowami.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Salon swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344., ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Salonu na stronie internetowej: https://mooistudio.pl/.

 

§ 17. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia produktów i efektów Zabiegów oraz treści zamieszczane mediach społecznościowych Facebook: https://www.facebook.com/mooistudiopmu/Instagram: https://www.instagram.com/ewamarianiuk_mooistudio/ są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie internetowej Salonu. a także w mediach społecznościowych Facebook: https://www.facebook.com/mooistudiopmu/ Instagram: https://www.instagram.com/ewamarianiuk_mooistudio/ jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Salonu lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2 powyżej, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 § 18. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. Jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnych napojów alkoholowych.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 3. Wszyscy Klienci, a także osoby trzecie znajdujące się na terenie Salonu kosmetycznego MOOI STUDIO Ewa Marianiuk zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania się do sugestii Pracowników.

 

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient w każdym momencie może zapoznać się z treścią Regulaminu oraz z Cennikiem Usług za pośrednictwem strony internetowej Salonu https://mooistudio.pl/, a także przed Zabiegiem w siedzibie Salonu. Regulamin jest dostępny w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące z datą publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej Salonu lub z dniem wywieszenia go w Salonie. Do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych Umów.
 3. Wszelkie spory między Salonem i Klientami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php”http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php”http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Dodatkowy zakres informacji w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może znaleźć na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl oraz skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu.
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 9. Jeżeli jedno albo więcej postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, nie ma to wpływ na pozostałą treść Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się zastąpić niniejsze postanowienie ważnym i wykonalnym postanowieniem, które w sposób prawnie dopuszczalny będzie odzwierciedlało dotychczasową regulację.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.12.2023 roku.

 

Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner